top
separator

disclaimerscroll

WELCOME TO

KAISHUKAN AIKIDO DOJO

A Member Of

THE BRITISH AIKIDO FEDERATION

Under The Direction Of

Kanestuka Shihan (8th Dan Hombu)

separator
separator
separator
 
meees Dojo Terms
Kanji Romaji Rough Meaning
meees do.jo way place (practice hall)
en.bo.jo demonstration area
ga.shuku training camp
gen.kan foyer
hon.bu Head Office
jo seki upper side
kake jiku hanging scroll
kami dana heaven shelf
kami.za heaven seat
kan hall
kei.ko.jo training area
nafuda kake name scroll
shimo seki lower side
shimo.za lower seat
sho.men front face
tatami mat
toko.no.ma alcove
     
Hito (People) Terms
Kanji Romaji Rough Meaning
yu.dan.shya Dan Grade
yu.kyu.shya Kyu Grade
meees dojo cho Dojo Head
doshu Leader
fuku shidoin Assistant Senior Instructor
gakusei Student
kohai Ones Junior
mu.dan.shya Non Dan Grade (Kyu Grade)
na.ge Thrown
O sensei Great Teacher
senpai Ones Senior
sensei Teacher
shidoin Senior Instructor
shihan Master
to.ri Taker/ Executor
u.ke Receiver
waka sensei Young Teacher
     
separator
separator
top